واحد سازمانی
عزیزاله  شهباز زاده مقدم
نام کارمند :عزیزاله نام خانوادگی:شهباز زاده مقدم
سمت سازمانی :سرپرست آمار منطقه شماره تماس :09144084571