واحد سازمانی
میکائیل ناصری
نام کارمند :میکائیل نام خانوادگی:ناصری
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :